Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar på alla vis. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter.
Taras Hallgren & Son AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss. Personuppgifter är information om fysiska personers identitet, eller som kan härledas till en fysisk person.
Du kan vända dig till oss i olika roller och med olika behov. Antigen som företag eller som privatperson.

Ansvar för behandling av personuppgifter:
Taras Hallgren & Son AB
556186-6285
Eckens väg 34
433 33 Partille
Sweden
Telefon: 031-3400280
E-mail: info@tarashallgren.se

Vi samlar in personuppgifter när vi har någon form av kontakt och du:
• Beställer någon av våra produkter.
• Beställer någon av våra tjänster.
• Har frågor på varor eller tjänster.
• Har ärende som härrör sig till reklamation eller garanti.
• Har en fråga och/eller kontaktar oss.
• Besöker vår hemsida och accepterar cookies.
• Söker någon vakant tjänst eller motsvarande.

Vi behöver personuppgifter för att:
• Göra kundbesök, offerter, ritningar
• Slutföra och hantera din beställning.
• Slutföra och hantera din bokning.
• Fullfölja vår affärsrelation.
• Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
• Marknadsföra tjänster och produkter.
• Juridiska skäl/eventuella tvister.

Vilka personuppgifter hanterar vi
När du gör en bokning eller beställning hos oss kommer du att bli ombedd att lämna uppgifter. Dvs namn och din e-postadress, personnummer , fullständiga adress, telefonnummer, betaluppgifter , fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och bostadsföreningens organisationsnummer. Företagsnamn med kontaktperson, organisationsnummer och VAT-nummer. Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för ditt ändamål.
Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut, stöd av lag, eller stöd av annat tydliggjort syfte.
Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner längts ner i denna policy.

När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:
Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.
Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.
Besök på vår hemsida
När du besöker våra hemsidor taras.se & tarashallgren.se kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen. Mer info, läs vår Cookie Policy.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter kommer att gallras enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad
• Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
• Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
• Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar eller vill framföra ett klagomål. Vi kan även ge dig ytterligare information om du efterfrågar det.
Kontaktuppgifter Taras Hallgren & Son AB:
Telefon: 031-3400280
E-post: info@tarashallgren.se

Klagomål
Vid klagomål på hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.
Du når Datainspektionen enligt följande:
Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.